Alles wat groeit en bloeit wordt onder de loep genomen

Vlaanderen in kaart gebracht

Al sinds 1997 werkt men in het INBO aan de actualisatie van de Biologische Waarderingskaart (BWK). Deze kaart is nu voor heel Vlaanderen beschikbaar. 

De Biologische Waarderingskaart (BWK) is een gebiedsdekkende inventarisatie en evaluatie van het hele Vlaamse en Brusselse Gewest. De inventaris omvat de bodembedekking (bebouwing, grasland, bos, …) en de aanwezige vegetatie (natte heide, eutroof water, elzenbroekbos, …). Er is ook aandacht voor kleine landschapselementen (veedrinkpoelen, bomenrijen, hagen, ...). Een inkleuring in groentinten geeft de biologische waarde van het milieu weer. Een ervaren gebruiker kan als het ware het landschap lezen en in een oogopslag het ‘groene’ karakter van een bepaald gebied afleiden. 

BWK en Beleid

Aan de publicatie ging een lang proces vooraf waarin vooral de inventarisatie op het terrein tijdrovend was. Nochtans is het systeem zeer eenvoudig. Een tiental medewerkers van het INBO doorkruiste heel Vlaanderen. Ter plaatse noteerden ze de bodembedekking en de vegetatie aan de hand van vooraf vastgelegde codes. Het eindresultaat is een kaart die heel Vlaanderen anno 1997-2008 weergeeft. 

Vlaanderen is een van de weinige Europese regio’s die een dergelijke, gedetailleerde situering en typering heeft van de bodembedekking en de biotopen. Het spreekt voor zich dat zo een kaart van nut is voor iedereen geïnteresseerd in natuurbehoud of ruimtelijke planning. De BWK laat toe om de beleidsevaluatie (bijvoorbeeld Natuurrapport), de beleidsplanning en -uitvoering (bv. afbakening van het Vlaamse Ecologisch Netwerk) op Vlaams niveau mee gestalte te geven. Ook voor het uitvoeren van Europese verplichtingen (bijvoorbeeld Natura 2000) is de BWK van belang. 

De kaarten zijn online raadpleegbaar: 

De publicatie van een uitgebreid boek over de BWK is voorzien voor september 2011. 

Meer informatie vind je ook op de website van het INBO.

Steven De Saeger